• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Her vises saker fra 2018, dersom du leter etter eldre saker, ta kontakt med oss.


Lunkelia

På vegne av Pihl AS legges det med dette fram forslag til planprogram for vegatkomst til Lunkelia hyttefelt på Sjusjøen i Ringsaker kommune.Hytteområdet FB8 er i tråd med kommuneplanen, men atkomstvegen fram til hyttefe…

Stende Hyttefelt

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for Stende hyttefelt. Iht. pbl. § 12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i 6 uker.Planområdet er beliggende v…

Internat Valle

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med en Detaljregulering for internat Valle beliggende på Lena- Valle videregående skole i Lena sentrum.Planarbeidet utføres av Areal+ AS sammen …

Rustand

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring mht fortetting av godkjent reguleringsplan for Rustand av 22.09.2005, k.sak 52/05, samt en utvidelse mot nordøst og sørvest innen eie…

Haugan Vest

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Haugan Vest beliggende rett nord for Hafjell. Formålet med planarbeidet er…

Egger

Iht. til PBL § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Egger boligfelt i Eidsvoll kommune.Hensikten med planarbeidet er å regulere rammer for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse for boliger (…

Gutubakken

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gutubakken Nord beliggende på Sjusjøen.HensiktHovedintensjonen med planarbeidet er regulering av fritidsbebyggelse med t…

Åsland

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring mht fortetting av godkjent reguleringsplan av 04.11.2010, k.sak 48/10, med revisjon av 26.06.2014. Arbeidet utføres av Areal+ AS på ve…

Steinmyrhaugen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Steinmyrhaugen hyttefelt beliggende på Øyerfjellet. Planarbeidet ut…

Grua Torg

I henhold til plan og bygningslovens krav om konsekvensutredning §4-1 legges forslag til PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRUA TORG, DEL AV 67/5 I LUNNER KOMMUNE, TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.&nbs…