• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Her vises saker fra 2018, dersom du leter etter eldre saker, ta kontakt med oss.


Fjøssystemer

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Fjøssytemer, Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid Fjøssystemer ASHensikten med planen er å ut…

Lunkelia

På vegne av Pihl AS legges det med dette fram forslag til planprogram for vegatkomst til Lunkelia hyttefelt på Sjusjøen i Ringsaker kommune.Hytteområdet FB8 er i tråd med kommuneplanen, men atkomstvegen fram til hyttefe…

Stende Hyttefelt

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for Stende hyttefelt. Iht. pbl. § 12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i 6 uker.Planområdet er beliggende v…

Internat Valle

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med en Detaljregulering for internat Valle beliggende på Lena- Valle videregående skole i Lena sentrum.Planarbeidet utføres av Areal+ AS sammen …

Rustand

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring mht fortetting av godkjent reguleringsplan for Rustand av 22.09.2005, k.sak 52/05, samt en utvidelse mot nordøst og sørvest innen eie…

Haugan Vest

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Haugan Vest beliggende rett nord for Hafjell. Formålet med planarbeidet er…

Egger

Iht. til PBL § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Egger boligfelt i Eidsvoll kommune.Hensikten med planarbeidet er å regulere rammer for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse for boliger (…

Gutubakken

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gutubakken Nord beliggende på Sjusjøen.HensiktHovedintensjonen med planarbeidet er regulering av fritidsbebyggelse med t…

Åsland

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring mht fortetting av godkjent reguleringsplan av 04.11.2010, k.sak 48/10, med revisjon av 26.06.2014. Arbeidet utføres av Areal+ AS på ve…

Steinmyrhaugen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Steinmyrhaugen hyttefelt beliggende på Øyerfjellet. Planarbeidet ut…

Grua Torg

I henhold til plan og bygningslovens krav om konsekvensutredning §4-1 legges forslag til PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRUA TORG, DEL AV 67/5 I LUNNER KOMMUNE, TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN.&nbs…