• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Nytt varsel om oppstart for detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Tekna hyttefelt


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 27. november 2023
  • Frist: 27. november 2023

Det vises til opprinnelig varslingsbrev datert 19.11.2019. Planen og utbyggingsområdet har fått ny eier og nytt navn og fremmes som en privat detaljreguleringsplan hvor Areal+ AS utfører planarbeidet på vegne av Nordstu AS.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 17-4 varsles det om endring av planområdet samt nedskalering, til under det som er tillatt utbygd i kommuneplanen, for detaljreguleringsplanen for Tekna hyttefelt i Stor-Elvdal kommune, med arealplan-ID 20190200. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

For å gi rom for ny skiløypetrasé tas det med noe nytt areal nord for Moravegen som ikke er regulert for fritidsbolgutbygging i kommuneplanen. Innafor dette arealet skal det kun gis rom for å regulere en enkel og sparsomt opparbeida skiløypetrasé i samarbeid med Stor-Elvdal skiklubb.

 

Planarbeidet

Målet for planarbeidet er å detaljregulere for utbygging av fritidsboliger i lia nord-øst for Koppang sentrum. Utbygginga skal bidra til å utvikle Koppang som en turistdestinasjon.

De eksisterende reguleringsplanene for Tekna park og Båsrøsta boligområde skal i all hovedsak ikke inngå i ny reguleringsplan. Noen justeringer i eventuell overlapping må påregnes for å få god sammenheng med det nye utbyggingsområdet.

Tiltakshaver ønsker å regulere for bygging av 50-80 fritidsboliger som er i tråd med kommunedelplanen, der det åpnes opp for 150 fritidsboliger.

 

Vurdering av krav om konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Antallet fritidsboliger er ikke lenger i strid med kommunedelplanen og utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Enkelt opparbeida skiløype/turdrag i LNFR-formål er i tråd med formålet og utløser heller ikke krav til konsekvensutredning etter §§ 6-8 i forskrift om konsekvensutredning siden det ikke kommer inn under noe punkt i vedlegg I eller II til forskriften.

Det er derfor avklart med kommunen at planprosessen nå gjennomføres uten planprogram og konsekvensutredning.

 

Videre saksgang

Planforslaget med beskrivelsen, bestemmelsene, plankartet og ROS-analysen er planlagt sendt kommunen i januar 2024.

I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker – muligens vinteren/våren 2024. Da er det mulig å komme med innspill til planforslaget. Under offentlig ettersyn vil vi vurdere om vi skal arrangere et åpent møte eller åpent plankontor for å gi informasjon om planforslaget og ta imot innspill og kommentarer. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

 

Merknader

Varselbrev, planprogram, kart og andre dokumenter er tilgjengelige på www.arealpluss.no/ettersyn-varsling og på kommunens hjemmeside www.stor-elvdal.kommune.no .

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes Areal+ AS v/Ingrid Orstad Teigen per e-post, ingrid.orstad.teigen@arealpluss.no . Kopi sendes til e-post postmottak@stor-elvdal.kommune.no eller Stor-Elvdal kommune, postboks 85, 2481 Koppang.

Frist for å komme med innspill til oppstartsvarselet er 22.12.2020.