• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Lundstein - varsel om utvidet planområde


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 20. mars 2024
  • Frist: 18. april 2024

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om utvidelse av planområde for detaljreguleringsplan for Lundstein i Gjøvik kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Nordbohus Innlandet AS.  Planen er tildelt planid 34070433. Det vurderes at utvidelsen ikke medfører endringer i vurdering av konsekvensutredningsplikten, som ble gjort under ordinært varsel om oppstart. 

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Lundstein ble først varslet i brev datert 30.8.19. Med bakgrunn i flere årsaker, ble et revidert varsel om oppstart varslet i brev datert 19.1.21. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere området B40, som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. I reguleringsplanen skal det tilrettelegges for å kunne bygge rekkehus, tomannsboliger og eneboliger i dette området. Videre er hensikten med planarbeidet å regulere en gang- og sykkelveg 
langs Kollsvegen, fra Bråstadgutua og opp til Lundstein skole. Beskrivelse av aktuelle tiltak og planområdets lokalisering og avgrensing ble beskrevet i oversendt varslingsmateriale i januar 2021, og finnes i menyen til høyre på denne siden.

Utvidelsens hensikt

Ved første kunngjøring av planen i 2019, ble det varslet for lite areal til den planlagte gang- og sykkelvegen. Blant annet derfor ble det varslet ny revidert oppstart av planen, med et utvidet 
planområde i 2021. Da ble plangrensen utvidet med ca. to meter for å gi plass til et midlertidig rigg- og anleggsområde langs gang- og sykkelvegen. 

I etterkant av dette har dialog med Innlandet fylkeskommune (vegmyndighet) og nye beregninger av gang- og sykkelvegen vist at det ikke er tilstrekkelig med areal til opparbeidelse innenfor varslet planområde. Derfor varsles det nå på nytt om utvidet planområde, for å sikre nok areal til gang- og 
sykkelvegen og et midlertidig rigg- og anleggsområde langs strekningen. I samråd med Innlandet fylkeskommune planlegges det en løsning for gang- og sykkelvegen hvor kjørebanen er forlenget, og der kjøreveg og gang- og sykkelveg skilles av rekkverk. Bakgrunnen for en slik løsning er i hovedsak å 
minimere permanent beslag av dyrka mark og nærføring mot bolig i Kollsvegen 31.  

Frist for innspill

De som har innspill til varsel om utvidelse av planområdet, bes sende disse til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Gjøvik kommune, postmottak@gjovik.kommune.no, ev. pr post til Postboks 630, 2810 Gjøvik. 

 Frist for innspill til utvidelse av planområdet er 18. april 2024.