• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Gammelseterområdet - Varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 18. oktober 2023
  • Frist: 19. november 2023

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeidet med ny detaljreguleringsplan for 
Djupsjøområdet, Sigdal kommune.  

Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Moen Haugen DA.  

Hensikt 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreutvikling av Gammelseterområdet i Eggedalsfjellene.  
Det er i hovedsak arealene benevnt H60, N52b og F51e i ny kommunedelplan som skal utvikles, i tillegg til 
noe fortetting av eksisterende hyttefelt og arealbytter. Det vil være aktuelt med frittliggende fritidsboliger og 
arealer med konsentrert fritidsbebyggelse/leiligheter 

I hovedtrekk vil reguleringsplanen:  
• Videreutvikle arealene rundt Gammelseterområdet, med både fritidsboliger og grønne 
aktivitetsarealer. 
• Supplere eksisterende tilbud på vestsiden av Norefjell. 
• Legge til rette for en effektiv arealutnyttelse av tilgjengelig areal, herunder å vurdere arealbytter. 
• Sikre en moderne utbygging med lavt energiforbruk og energieffektive løsninger. 

Viktige temaer i planarbeidet:  
- Vurdering av arealer egnet for konsentrert og frittliggende fritidsboliger 
- Videre -og nyutvikling av skiløyper, stier, sykkelløyper og rasteplasser 
- Overvannshåndtering 
- Teknisk infrastruktur 
- Hensynet til myr og terrenginngrep 

Medvirkning 
Dette dokumentet er et varsel om at planarbeidet har startet opp. Plankonsulent vil sammen med 
forslagstiller starte arbeidet med å utarbeide et forslag til reguleringsplan. I forbindelse med planoppstart er 
det mulig å komme med innspill.  

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til: 
Areal+ AS v/Andreas Lindheim  
andreas.lindheim@arealpluss.no   
ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.  

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.  

Frist for uttalelser til planarbeidet er 17.11.2023   

 

Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett plan.

Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge planen fram for vedtak i planutvalget. Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken.

Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.