• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Slåseter Panorama - Gausdal


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 21. september 2020
  • Frist: 19. oktober 2020

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles endring etter forenklet prosess innenfor del av Områdereguleringsplanen Skei Sør, Gausdal kommune.

I forbindelse med prosjektering av veg, vann og avløp er det avdekket behov for å endre tomtegrensene, samt adkomstveier.

Planendringen gjelder arrondering av byggeområdet H35. Justeringene av tomtestrukturen vil også medføre endring av tilhørende atkomstveier og intern grønnstruktur.

Planendringen er vurdert til å kunne behandles som en forenklet prosess (jf. Pbl § 12-14) dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik behandling. Dersom det framkommer negative merknader kan endringen bli gjennomført som en ordinær plansak, denne kunngjøringen er da å anse som varsel om oppstart jf. § 12-8.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig på www.arealpluss.no under fanen ettersyn og varsling.

Uttalelser til planarbeidet sendes Areal+ AS Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller pr e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.ninnen 19.10.2020.