• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Detaljregulering for endring av del av H27, Skei Sør


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 21. mai 2021
  • Frist: 18. juni 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles endring etter forenklet prosess innenfor del av reguleringsplanen for deler av H16, S3, S2F, H27 og H33, Gausdal kommune.

I forbindelse med byggesaksbehandlingen er det avdekket behov for å øke gjeldende byggeareal for 3 av tomtene innenfor planområdet. Endringen gjelder derfor en økning i byggeareal, oppheving av eiendomsgrenser samt økning av byggegrensen.

Planendringen er vurdert til å kunne behandles som en forenklet prosess (jf. Pbl § 12-14) dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik behandling. Dersom det framkommer negative merknader kan endringen bli gjennomført som en ordinær plansak, denne kunngjøringen er da å anse som varsel om oppstart jf. § 12-8.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig på www.arealpluss.no under fanen ettersyn og varsling.

Uttalelser til planarbeidet sendes Areal+ AS Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller pr e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.ninnen 18.06.2021.