• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Spåtindområdet på Synfjell i Nordre Land Kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 17. januar 2020
  • Frist: 18. februar 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for Spåtindområdet på Synfjell i
Nordre Land Kommune.

Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Spåtind Sport AS og Synfjell Eiendom AS.

Hensikten med planen er å utarbeide detaljreguleringsplan for frittliggende fritidsboliger, konsentrerfritidsbebyggelse, næring, idrettsanlegg og aktivitetsområder innenfor området H810_1 Spåtindområdet i kommunedelplan for Synnfjell Øst (2018-2030). Detaljreguleringen vil delvis være en fortetting av eksisterende hyttefelt og delvis nye områder i samsvar med kommunedelplanen. Videre vil  planen legge til rette for utvikling rundt Spåtind høyfjellshotell.

Det vil bli foreslått enkelte justeringer av nye byggeområder. Det skal planlegges for høy standard, dvs.
innlagt vann- og avløp.

I tillegg skal det reguleres skiløyper og grønnstruktur. Eksisterende og nye traser for skiløyper og større
turveier/stier skal sikres med arealformål.

Området skal tilrettelegges med infrastruktur i tråd med overordnet vann og avløpsplan og plan for
fellestiltak, begge følger ny kommunedelplan for Synnfjell Øst.

Naboer inviteres til åpent plankontor den 07.02 fra kl.12.00 – 18.00 på Spåtind Høyfjellshotell.
 

Uttalelser til planarbeidet sendes til:

Areal+ AS v/ Andreas Lindheim

andreas@arealpluss.no eller (Storgata 64A, 2609 Lillehammer) med kopi til Nordre Land kommune, postmottak@nordre-land.kommune.no  innen 18. februar 2020.