• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Heimskogen på Dokka, Nordre Land Kommune


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Nordre Land
  • Dokka
  • Opprettet: 17. januar 2020
  • Frist: 16. februar 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for Heimskogen  i
Nordre Land Kommune.

Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av RR Property AS.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av avsatt område FN3 i kommuneplanens arealdel for
Nordre Land kommune.  Innenfor avsatt arealformål ønsker utbygger en kombinasjon av næringsbebyggelse, forretning og kontor.
 

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.


Uttalelser til planarbeidet sendes til:

Areal+ AS v/ Andreas Lindheim

andreas@arealpluss.no eller (Storgata 64A, 2609 Lillehammer) med kopi til Nordre Land kommune

postmottak@nordre-land.kommune.no innen 16 . februar 2020.