• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Tyinvegen 12 - Fagernes - varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 25. august 2022
  • Frist: 22. september 2022

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Tyinvegen 12 på Fagernes i Nord-Aurdal kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av  Gustavsen-Eiendom AS.

HENSIKT MED PLANARBEIDET 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av leiligheter, parkering og fellesarealer for lek og uteopphold. Det planlegges oppføring av leilighetsbygg med 10-15 boenheter. 

Utbyggingsvolum og byggehøyder vil ta utgangspunkt i bestemmelsene i kommuneplanen, dvs. maks mønehøyde på 14 meter, gesimshøyde på minst 10 meter og BYA (bebygd areal) på minst 30%. Det vil være fokus på å sikre gode og sikre uteoppholdsarealer. Adkomst og parkering skal løses på en oversiktlig og trygg måte. Konkrete løsninger og bestemmelser for utbyggingsvolum, byggehøyder, adkomst/parkering m.m. blir tema i planprosessen. 

 

PLANOMRÅDET

Planområdet ligger langs Tyinvegen/E16 sør for Fagernes sentrum. Avgrensning av planområdet vil hovedsakelig samsvare med eiendomsgrenser til eiendommen 66/14. I tillegg er det tatt med areal til frisiktsoner og et lite tilleggsareal tilhørende eiendommen 66/2, som forslagsstiller har mulighet til å erverve. Foreslått planområde er på ca. 3000 m2. 

 

VIDERE SAKSGANG OG MEDVIRKNING

Det er avklart med Nord-Aurdal kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Konsekvenser av planen med relevante temaer vil likevel bli belyst og vurdert som en del av planarbeidet. 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Nord-Aurdal kommune, nak@nord-aurdal.kommune.no,  ev. pr post til Boks 143, 2901 Fagernes. 

 

Frist for uttalelser til planarbeidet er 22. september 2022.