• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Tømmervika - varsel om oppstart av planarbeid


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 11. juni 2021
  • Frist: 8. august 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring av reguleringsplan for Tømmervika i Balsfjord kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av KIFØR AS.

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET

Formålet med arbeidet er en oppdatering av planen slik at den blir i henhold til gjeldende plan- og bygningslov og kartforskrift. Eksisterende veier og bebyggelse skal reguleres «som bygget».  Det er planlagt en fortetting på eksisterende hyttefelt med ca. 10-12 nye hytter, samt utvidelse/justering av tomteareal for flere av de eksisterende hyttetomtene. Det skal bygges/avsettes areal til renseanlegg ned mot krysset Aursfjordveien x Tømmervikbakken.

PLANOMRÅDET

Planområdet ligger i Malangen, mellom Nordfjorden og Aursfjorden, og ligger ca. 30 kilometer nordvest for Storsteinnes. Avgrensning av planområdet vil hovedsakelig samsvare med plangrense i gjeldende reguleringsplan for Tømmervika, vedtatt 2.5.2006. Planområdet er på ca. 182 daa og omfatter eksisterende hyttefelt med ca. 15 hytter og eksisterende naust på nordsiden av fylkesvegen. Planområdet berører eiendommene 102/113 (hovedeiendom), 102/26 og eiendommene 102/85 tom. 102/99.

Naboer, regionale myndigheter og andre instanser får varsel om oppstart sendt i vedlagt brev.

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no    ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Balsfjord kommune: postmottak@ balsfjord.kommune.no, ev. pr post til Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.


Frist for innspill er 8. august 2021.