• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Svangvollane Midtre - Varsel om oppstart av planarbeider


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 3. mars 2021
  • Frist: 11. april 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for
Svangvollane midtre i Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbygger
Kvitfjell Vest Solsiden AS. Samtidig varsles igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale med Ringebu
kommune
 

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger i felt F2.10, F2.11 og
F2.12 og konsentrerte utbyggingsområder i F2.13 og F2.14 i kommunedelplanen for Kvitfjell.
I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for hytter av meget høy og god kvalitet,
slik det er utviklet på vestsiden av Kvitfjell, god infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. Det vil i tillegg
gjøres noen endringer på eksisterende skiløyper innenfor planområdet.


Det legges vei, vann og avløp til samtlige hytter i henhold til Ringebu kommune sine normer. Skiløype blir
lagt inn til og gjennom planområdet. Bebyggelsen vil følge byggeskikken i området, men vil i tillegg åpne for
moderne tilpasninger som flatere takvinkel og større vinduer.


Temaer som landskap, plassering av hytter, miljø og gode skiforbindelser vil vektlegges i planarbeidet.
 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim
andreas.lindheim@arealpluss.no ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi Ringebu kommune:
post@ringebu.kommune.no. Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i
planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er 11. april 2021.