• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Storslåtte


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 28. desember 2018
  • Frist: 8. februar 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Storslåttet, Nordre Land kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbygger Synnfjell Grunneierlag SA.

Hensikten med planen er å utarbeide detaljreguleringsplan for frittliggende fritidsboliger innenfor området H810_6 Storslåtte i kommunedelplan for Synnfjell Øst (2018-2030). Detaljreguleringen vil delvis være en fortetting av eksisterende hyttefelt og delvis nye områder i samsvar med kommunedelplanen. Videre vil at planen legge til rette for utvikling at arealer vest for Synna ved Lavvoen.

Det vil bli foreslått enkelte justeringer av nye byggeområder. Det skal planlegges for høy standard, dvs. innlagt vann- og avløp.

I tillegg skal det reguleres skiløyper og grønnstruktur. Eksisterende og nye traser for skiløyper og større turveier/stier skal sikres med arealformål.

Området skal tilrettelegges med infrastruktur i tråd med overordnet vann og avløpsplan og plan for fellestiltak, begge følger ny kommunedelplan for Synnfjell Øst.