• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Stende hyttefelt


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Søndre Land
  • Stende
  • Opprettet: 29. mars 2022
  • Frist: 1. mai 2022

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles endring etter forenklet planprosess iht. plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd for Detaljregulering Stende hyttefelt i Søndre Land kommune.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Land tomteutvikling AS.

Bakgrunn

Gjeldende reguleringsplan, Detaljregulering Stende hyttefelt, ble vedtatt i kommunestyret 15.06.2020 og har plan-ID 0536070. Endringene som skal utføres er knyttet til endringer av VA-planen. Både plankart og bestemmelser må oppdateres.

Beliggenhet

Planområdet er beliggende i nord-østenden av Trevatna og har adkomst fra Trevassvegen/ FV 114.

Reguleringsendringen

Endringer som skal utføres er i all hovedsak knyttet til endring av VA-plan. I tillegg foreslås en mindre omlegging av kjørevei KV2 (forbi tomt 1 og 2) for å unngå sprenging av en stor stein.

I nytt forslag til VA-plan foreslås det at felles avløpsanlegg/ infiltrasjon blir fjernet (oransje område markert med «AV» i forslag til ny VA-plan under). Det blir mindre terrenginngrep med en slik løsning og en slipper å sprenge ut det tidligere regulerte AV-arealet. Enden av veien/ stor snuplass ved formålsområdet AV tas ut, men det må etableres en mindre snuplass i området ved tomt 5 og 16.

I ny VA-plan legges avløp som enkeltanlegg på hver tomt, og det blir infiltrasjon på hver enkelt tomt. Som løsning foreslås lukkede tanker på hver tomt eller snurredass hvor kloakken «brennes».

Vannforsyning flyttes oppover i planområdet, i område markert med blå pil i forslag til ny VA-plan under. Alle tomter, også eksisterende hytter (FRF1 og FRF10) er regulert med mulighet for vannpåkobling.

Gjeldende reguleringsbestemmelser datert 26.05.2020 vil bli oppdatert og tilpasset forslag om ny VA-løsning. Endringer i plankart er vist i skisse til endring av plankart på neste side og i kartvedlegg.

Planprosess og medvirkning

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Hege Ingul på e-post: hege.ingul@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

Frist for uttalelser til planarbeidet er 1. mai 2022.

Eventuelle merknader legges ved søknad om planendring til kommunen sammen med liste over varslede høringsinstanser og naboer. Planendringen iht. § 12-4 vedtas av formannskapet iht. delegasjonsreglementet i SLK.