• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Stende Hyttefelt


Beskrivelse av sak
  • Innlandet
  • Søndre Land
  • Stende
  • Opprettet: 20. mars 2019
  • Frist: 8. mai 2019

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljregulering for Stende hyttefelt. Iht. pbl. § 12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Planområdet er beliggende ved nord-øst enden av Trevatna.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS og på vegne av Land Tomteutvikling AS.

Hensikten med planarbeidet er å regulere ca 15-20 nye tomter for fritidsbebyggelse. Arealet er avsatt til LNFR i kommuneplan, og det kreves konsekvensutredning av planarbeidet.