• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Steinmyrhaugen


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 8. august 2018
  • Frist: 8. august 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Steinmyrhaugen hyttefelt beliggende på Øyerfjellet. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av grunneier Henrik Stenen.

Beliggenhet
Planområdet er beliggende på Øyerfjellet, ca 11 km øst for Øyer. Hornsjøvegen er gjennomfartsveg forbi planområdet.

Hensikt 
Planens hovedformål er å legge til rette for fritidsbebyggelse på gnr/ bnr 22/20 som er beliggende på areal avsatt til LNF i kommuneplan. Eiendommen er beliggende rett nord for det tidligere regulerte arealet. Den delen av 22/20 som er inkludert i planområdet har et areal på ca 9,5 daa. Eksisterende veger planlegges forlenget for adkomst til de nye hyttetomtene. Det planlegges opparbeidet 6 nye hyttetomter med størrelse på ca 1 dekar. Tidligere regulert areal vil påvirkes gjennom forlengelse av eksisterende veger frem til nye tomter, samt at gjeldende reguleringsbestemmelser skal oppdateres med mulighet for innlagt vann og avløp, økt utnyttelsesgrad mm.