• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Slettlykkja Fjelltun- varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 28. februar 2022
  • Frist: 1. april 2022

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Slettlykkja Fjelltun. Samtidig som varsel om oppstart av planarbeidet, varsles også oppstart av utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Nordbohus Innlandet AS.

 

HENSIKT

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av konsentrert fritidsbebyggelse på eiendommen gnr. 179 bnr. 3 på Skei. I sammenheng med utvikling av feltet legges det også til rette for teknisk infrastruktur og strømtilførsel til området. Planarbeidet tar også for seg grønnstruktur, friluftsområder og nærhet til skiløyper. Eksisterende hytte vil bestå og det skal ses på alternative vegadkomster for området.

 

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er satt til 01.04.2022.

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til: Areal+ AS v/Anders Kampenhøy

Epost: anders.kampenhoy@arealpluss.no Eller ved Post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer.

Etter at uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuelt innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde bla. justering av tomtestruktur, utnyttingsgrad, veiadkomst og byggehøyder. Når planforslaget er sendt inn til kommunen for behandling, vil administrasjonen legge forslaget fram til behandling for planutvalget. Etter vedtak i planutvalget legges planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen vil ta stilling til alle innkommende merknader etter offentlig ettersyn før det fattes vedtak i saken. Dette er et varsel om at planarbeidet er startet opp. Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert innarbeidet i reguleringsplanen før/under kommunens behandling av saken.

Varslingsdokumenter er tilgjengelige på www.arealpluss.no under ettersyn og varsling.

 

Med vennlig hilsen

Anders Kampenhøy

Arealplanlegger

 

Tlf: 47 65 83 73

anders.kampenhoy@arealpluss.no