• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Skåbugrenda- Varsel om oppstart med planprogram


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 9. juni 2022
  • Frist: 5. august 2022

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Skåbugrenda. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Skåbu Fjellgrend AS. Samtidig som varsel om oppstart, varsles også oppstart om forhandling av utbyggingsavtale for planområdet jfr. Plan og bygningsloven kapittel 17.

Hensikt

Skåbu Fjellgrend AS har tatt initiativ til planarbeid med formål om å detaljregulere avsatt område BF15 og BF18 til fritidsbebyggelse ved Skåbugrenda i Skåbu. Planområdet omfatter deler av eiendom gnr/bnr:. 204/44 og 204/66 med tilgrensede eiendommer.

Med bakgrunn i krav i kommuneplanens arealdel om felles planlegging for områda BF14-18, vil delområda BF14, BF 16, BF 17 og LS04 utarbeides som områderegulering, med krav om utarbeiding av detaljregulering før utbygging. Det ønskes å se på muligheter for å flytte noe areal internt mellom BF15 og BF18, da disse områdene vil få samme eier. Det blir lagt opp til tradisjonelle hyttetomter og noen delområder med mindre boenheter og en tettere utbygging. Planforslaget vil derfor legge vekt på miljø- og energivennlige løsninger.

Planprosess og medvirkning

Når uttalelser fra varsel om oppstart av planprogram er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet og kommentert som en del av planforslaget. I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Innspill til planarbeidet sendes: Areal+ AS v/ Anders Kampenhøy på e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.no, ev. per post: Areal+ , Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

Frist for uttalelser er 05 August 2022.

Kopi sendes Nord Fron Kommune: post@nord-fron.kommune.no ev. per post: Nord Fron kommune, Nedregata 50, 2640 Vinstra

Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Nord Fron kommune og hos Areal+ AS: www.arealpluss.no.

Med vennlig hilsen

 Anders Kampenhøy

Tlf:47 65 83 73

Arealplanlegger