• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Segelstadseter - Tullikampen - Varsel om endring etter forenklet planprosses


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 26. mars 2021
  • Frist: 27. april 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles endring etter forenklet planprosess iht. plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd av reguleringsplan for Segelstadseter - Tullikampen, Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Lodge alpin.

Hensikten med planarbeidet er to-delt.

Første del er å tilpasse bestemmelsene i reguleringsplanen fra 2014 til å samsvare med departementets tolkning fra 14.05-2019 om beregning av gesims og mønehøyde for bygninger med torvtak. Det er videre ønske å tilpasse planen slik at man kan bygge hytter med lavere energiforbruk enn det som er minimumskravene i TEK17.

Det har tidligere vært etablert praksis i flere kommuner at torvtak måles til taktro og ikke oppå torva levert fra leverandør. Dette skaper utfordringer med eldre planer som er tidsmessig dårlig tilpasset nye tolkningsregler og dagens fokus på klima.

Del to er å tilpasse skiløypen bedre til terrenget, samt justere krysningspunkt for skibru.

Endringsforslaget ligger innenfor området tidligere regulert til kombinert formål (byggeområde),
interne skiløyper og grønnstruktur.
 

Omtalte endring er vurdert å kunne behandles som forenklet prosess (mindre endring) etter plan‐ og bygningsloven § 12‐14. Endringsforslaget er en justering mot tolkingsuttalelser fra departementet og vil gi bedre terrengtilpasning av skiløyper og byggeområder sammenlignet med vedtatt plan.
Det er videre lagt vekt på at samlet areal til byggeområde er tilnærmet uforandret.

Dersom det fremkommer negative merknader til varselet, eller offentlige instanser anser endringen som en ordinær endring så er dette brevet å anse som varsel om oppstart jf. § 12‐8.

Endringen kan da bli gjennomført som en ordinær plansak.

 

Planendringen sendes ut på varsling i 3 uker, med tillegg for påsken.
Siste frist for merknader er 27.04.2021


Merknader sendes til:
E-post: andreas.lindheim@arealpluss.no

Pr. post:
Areal+ AS
Storgata 64 a
2609 Lillehammer