• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Rondablikk R1 - Varsel om oppstart av planarbeider


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 23. mars 2021
  • Frist: 30. april 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Rondablikk R1 i Nord-Fron kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Rondablikk AS.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av områdene rundt Rondablikk hotell, i tråd med arealformål i gjeldende reguleringsplan for Kvamsfjellet nærings- og hytteområde og kommuneplanens arealdel. Det skal reguleres inn en fjellandsby rundt hotellet, bestående av mindre frittliggende bebyggelse. 

Ovenfor hotellet reguleres branntomten, samt at men skal se på mulighetene for mindre leilighetsbygg i den østre delen av planområdet.

I sammenheng med utvikling av området legges det til rette for god infrastruktur samt adkomstmuligheter på ski. Skiløypene innenfor planområdet kan være gjenstand for justering.

Det legges vei, vann og avløp til ny bebyggelse i henhold til Nord-Fron kommune sine normer. Bebyggelsen vil følge byggeskikken i området, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger som flatere takvinkel og større vinduer.  

Temaer som landskap, plassering av bebyggelse, miljø og gode skiforbindelser vil vektlegges i planarbeidet.

Prosjektet vil bla omfatte:

-          Nye områder for fritidsbebyggelse, frittliggende og konsentrert.

-          Nye tur/skiveger

-          Ny infrastruktur

 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim andreas.lindheim@arealpluss.no  ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi Nord-Fronkommune: post@nord-fron.kommune.no. Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er 30. april 2021