• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Reguleringsplan for Skjenhauglie


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 4. april 2022
  • Frist: 10. mai 2022

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av arbeidet med ny
detaljreguleringsplan for Skjenhauglie, Øystre Slidre kommune. Samtidig som varsel om oppstart av
planarbeidet, varsles også igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale.
Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbyggere Patri Invest & Trading og Jørgenrud Holding.


Hensikten med planarbeidet er å utvikle deler av S1 i kommunedelplan for Beitostølen til fritidsleiligheter
med tilhørende infrastruktur. Området er avsatt til Sentrumsformål – sentr1. Reguleringsplanen legger i
hovedtrekk opp til å følge kommunedelplanen for området, og tar sikte på en konsentrert utnyttelse.
Det planlegges for leilighetsbygg med utgangspunkt i bygningsmassen på Riddertunet hva gjelder høyder og
boarealer, men med noe mer luftig preg. Det er gjort volumstudier og et skisseprosjekt for arealene. Basert
på disse studiene planlegges det opp til 6 bygg på 5 etasjer med fleksibel inndeling i per etasje.
Som en naturlig del av nye reguleringsplaner vil man se på løsninger for nødvendig infrastruktur.
Det er utarbeidet ett mulighetsstudie for gjennomgående stier, løyper og veisystem. Mulighetsstudiet vil
legges til grunn, men det vil under planarbeidet blir sett på ulike alternative løsninger tilpasset Beitostølens
behov og den ønskede utbyggingen på tomten. Det vil være gjennomgående langrennsløype gjennom
planområdet. Denne sikrer adkomst mellom alpinsenteret og løypene der, samt tilkobling til øvrig planlagt og
eksisterende skiløypenett.


Videre vil man regulere inn «Øvrevegen» som sikrer adkomst fra to alternative veier til planområdet, samt at
den generelt vil avlaste FV51, Bygdinveien. Flere mulige adkomstveier er videre viktig for beredskapen i
området.


Det er varslet et relativt stort planområde for å sikre nødvending areal til gjennomgående infrastruktur. Ved
offentlig ettersyn kan plangrensen bli snevret inn mot løsninger som er valgt.

 

Medvirkning
Dette dokumentet er et varsel om at planarbeidet har startet opp. Plankonsulent vil sammen med
forslagstiller starte arbeidet med å utarbeide et forslag til reguleringsplan. I forbindelse med planoppstart er
det mulig å komme med innspill.


Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til:
Areal+ AS v/Andreas Lindheim
andreas.lindheim@arealpluss.no
ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.


Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.


Frist for uttalelser til planarbeidet er 10.05.2022