• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

PAA KOPPANG


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 19. november 2019
  • Frist: 6. januar 2020

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Paa Koppang

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Paa Koppang i Stor-Elvdal kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Paa:Koppang AS.

Hensikten er å detaljregulere for bygging av omlag 600 fritidsboliger innafor felt F11. F11 er åpna for bygging av 150 fritidsboliger i kommunedelplan for Koppang. Utbygginga vil skje over lengre tid og blir et viktig ledd i utviklinga av Koppang som destinasjon. Planarbeidet er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning.

 

Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig på www.arealpluss.no/ettersyn-varsling og

www.stor-elvdal.kommune.no.

Uttalelser til planarbeidet sendes

Areal+ AS Storgata 64A,

2609 Lillehammer

eller pr e-post til

ingrid.orstad.teigen@arealpluss.no .

Frist for å komme med innspill er satt til 06.01.2020.