• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Øyvassosen 2- Varsel om oppstart av reguleringsplan


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 3. september 2021
  • Frist: 1. oktober 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Øyvassosen
2. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Espedalen Bygdeallmenning.
 

Beliggenhet

Planområdet er på ca 585 dekar og skal tilrettelegges for frittliggende fritidsbebyggelse. I tillegg til
fritidsbebyggelse tar planforslaget også for seg veiadkomster, tilhørende friluftsområder og plassering
av naust langs strandsonen. Planområdet grenser til og erstatter deler av eksisterende
reguleringsplan for Øyvassosen i øst. Reguleringsplanen grenser også til Øyvattnet i sørøst og
Hundfethøa i nordvest.
 

Hensikt
Formålet med planarbeidet er å:
• Regulere området til fremtidig fritidsbebyggelse og naust.
• Regulere vegareal, grønnstruktur og friluftsområder.
• Justere og arrondere byggeområdet og LNFR avsatt i kommuneplanens arealdel.


Endringene medfører konsekvensutredning av følgende temaer:
I forbindelse med oppstart av planarbeidet planlegges det å flytte areal og fortette i deler av
eksisterende reguleringsplan for Øyvassosen Planid: «051620010017». Flytting av areal vil minimere
terrenginngrepene og skape en helhetlig struktur og forlengelse av eksisterende byggeområde og
veistruktur. Justering og arrondering av byggeområdet og LNFR avsatt i kommuneplanens arealdel må
derfor konsekvensutredes.
 

 

Innspill til planarbeidet sendes:
Areal+ AS v/ Anders Kampenhøy på e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.no , ev. per post: Areal+,
Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

Frist for uttalelser er 1 oktober 2021.


Kopi sendes Nord Fron Kommune: post@nord-fron.kommune.no ev. per post: Nord Fron kommune,
Nedregata 50, 2640 Vinstra