• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

MINDRE ENDRING AV: REGULERINGSPLAN KVITFJELL PANORAMA H25


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 28. september 2018
  • Frist: 19. oktober 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 er mindre endring av reguleringsplan for Kvitfjell Panorama H25, Ringebu kommune, nabovarslet. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av HAMOCO AS.

Planområdet: Kvitfjell Panorama H25 ligger på Kvitfjell vestside og i enden av Svartskardvegen. Endringen gjelder gnr/bnr.: 104/221 og 104/222. Nevnte eiendommer ligger øst for stolheisen.

 Hensikten med planarbeidet er blant annet å endre 104/221 og 104/222 fra frittliggende til konsentrert fritidsbebyggelse med tilhørende nye bestemmelser.

Planendringen kan behandles som en mindre endring jf. Pbl § 12-14 dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik behandling. Dersom det framkommer vesentlig merknader kan planendringen bli gjennomført som en ordinær plansak, denne kunngjøringen er da å anse som varsel om oppstart jf. § 12-8.

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig som vedlegg her. Uttalelser til planarbeidet sendes Areal+ AS Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller pr e-post: erik.sollien@arealpluss.no innen 19.10.2018.

Henvendelser kan ev. rettes på tlf. 414 35 091.