• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Lunkelia


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 1. april 2019
  • Frist: 2. juni 2019

På vegne av Pihl AS legges det med dette fram forslag til planprogram for vegatkomst til Lunkelia hyttefelt på Sjusjøen i Ringsaker kommune.

Hytteområdet FB8 er i tråd med kommuneplanen, men atkomstvegen fram til hyttefeltet er ikke avklart i kommuneplanen hvilket utløser krav om planprogram og konsekvensutredning for atkomstvegene etter plan- bygningslovens bestemmelser.

Vedlagt planprogrammet gjelder alternative vegatkomster C og E til Lunkelia.

Uttalelser til planprogrammet og planarbeidet sendes Areal+ AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller pr e-post: post@arealpluss.no       innen 2.juni.2019 

Areal+ AS vil (etter offentlig ettersyn) kommentere innkomne merknader til forslag om planprogram. Det reviderte planprogrammet vil sammen med høringsuttalelsene bli oversendt Ringsaker kommune som ansvarlig myndighet for fastsettelse av det endelige programmet for planarbeid.

Vi gjennomfører åpent plankontor i høringsperioden:

·         3. mai kl. 12 - 17

Sted: Pihl bygget på Sjusjøen