• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Langseth Nordre


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 18. mai 2020
  • Frist: 15. juni 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Langseth Nordre i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med RAM arkitektur AS - på vegne av Evensen Eiendom AS.

Det varsles også oppstart av utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17.

Planområdet ligger nord for krysset Messenlivegen / Fredrick Collets veg og sør for Langsethgutua. Utbyggingsområdet omfatter gnr./bnr. 65/81 og 65/91 i Lillehammer kommune (Langseth Nordre). I tillegg omfatter planforslaget atkomstvegen Eyolf Soots veg samt avkjøringen fra Messenlivegen med frisiktsoner.

Planområdet vil få adkomst fra Eyolf Soots veg, men 1 bolig søkes å få adkomst fra Langsethvegen og felles innkjøring til Sameiet Langsethvegen 31-57. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse og småhusbebyggelse. Blokkbebyggelsen er innledningsvis tenkt oppført som punkthus i 3 etasjer + kjeller. Planen skal i tillegg sikre atkomst, grønnstruktur og areal for infrastruktur.

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes til Areal+ AS v/ Erik Sollien på e-post: erik.sollien@arealpluss.no, tlf: 414 35 091, evt. pr post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer, innen 15/6-2020.