• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Kleivberga nord - Ringebu


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 30. oktober 2020
  • Frist: 15. desember 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for detaljregulering Kleivberga Nord. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Veidekke industri AS.

Formålet med planarbeidet er å utvide Kleivberga masseuttak i området R1.2 avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Hensikten med tiltaket er uttak av masser i den regionalt viktige forekomsten på Kleivberga.

Planområdet berører gnr/bnr 69/8, 69/1/, 69/3 og 69/6.