• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Hove Næringspark Sør: Revidert oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 18. januar 2021
  • Frist: 12. februar 2021

Oppstart av planarbeidet ble først varslet i juli 2020. Etter en ny vurdering av framtidig situasjon og helheten i området varsles ny oppstart hvor planavgrensningen for veiadkomst og gang- og sykkelvei flyttes og baseres på eksisterende vei fra rundkjøringen ved Storhovearmen. Opprinnelig var dette planlagt langs framtidig hensettingsområde for jernbanen.

Frist for uttalelser: 12. februar 2020.