• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Holslågrenda - Nord Fron


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 16. september 2020
  • Frist: 30. oktober 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, og iht. § 12-9 varsles
offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Holslågrenda. 

Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Skåbu Eiendomsselskap AS. 

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av fritidsboliger i nærhet til allerede etablert
hyttefelt for Skardfjelgrenda. Området er i dag avsatt til fritidsbebyggelse innenfor gnr/bnr:.201/107 i
kommuneplanens arealdel. Deler av det avsatte område for fritidsbebyggelse i kommuneplanens
arealdel anses som lite egnet for utbygging. Deler av avsatt område for fritidsbebyggelse ønskes derfor
flyttet.
 

Planprosess og medvirkning

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for uttalelser er  30 oktober 2020.
Når uttalelser fra høringsinstansene er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet i planprogrammet, og
dokumentet vil bli lagt frem for fastsetting i kommunen. 

I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til offentlig
ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til
reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før
kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.


Innspill til planarbeidet sendes
Areal+ AS v. Anders Kampenhøy på e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.no                                                    Eventuelt per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer

Kopi sendes Nord Fron kommune : post@nord-fron.kommune.no 
Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Nord Fron kommune og hos Areal+ AS:
www.arealpluss.no.


Med vennlig hilsen
(sign.)

Anders Kampenhøy
Arealplanlegger