• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Hamarseterhøgda Øst- Varsel om oppstart av reguleringsplan


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 27. september 2021
  • Frist: 25. oktober 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for
Hamarseterhøgda. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Phil AS.


HENSIKT
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger innenfor
området FB1 på Hamarseterhøgda. Tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan vedtatt av
Ringsaker kommune den 10.09.2014. I sammenheng med utvikling av hyttefeltet legges det også til
rette for løsning av infiltrasjon av gråvann og nye tappepunkter for området med vannforsyning i
ledningsnett fra Ljøsheim. Planarbeidet tar også for seg nye veiadkomster, grønnstruktur,
friluftsområder og nærhet til skiløyper.
 

PLANOMRÅDET
Planområdet er på ca 689 dekar og ligger nordøst for Hamarseteråsen og Åstadalsvegen i vest.
Planområdet strekker seg fra 676 til 721 moh og ligger med nær tilknytning til Hamarsætra.
Planområdet ligger ca 27 km fra bysentrumet Brumunddal med nær tilknytning til E6. Tiltenkt
utbyggingsområde omfatter gnr/bnr:. 527/1.

 

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger. Konsekvenser av tiltaket med relevante temaer vil alikevell bli belyst og
vurdert som en del av planarbeidet. Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt
innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er satt til 25.10.2021.


Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til:
Areal+ AS v/Anders Kampenhøy


Epost: anders.kampenhoy@arealpluss.no med kopi til Ringsaker kommune, post@ringsaker.kommune.no
Eller ved Post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer.