• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Hagejordet - revidert varsel om oppstart og høyring av planprogram


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 15. februar 2019
  • Frist: 29. mars 2019

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles ny oppstart med utvidelse av planavgrensning til reguleringsplan for Hagejordet i Lillehammer kommune. Forslag til reguleringsplan for Hagejordet lå ute til offentlig ettersyn høsten 2018. Her varslet regionale myndigheter behov for utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-1. Vedlagt forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Profier AS og Lillehammer kommune Eiendom.