• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Hafjell 950 - Varsel om oppstart med planprogram


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 18. august 2022
  • Frist: 1. oktober 2022

I henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Hafjell 950 i Øyer kommune. Samtidig varsles også oppstart av utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Gaiastova AS

Planområdet ligger rundt Gaiastova og følger østre avgrensning av regulert parkeringsplass (mot Lunnstadmyra). Mot sør er planområdet avgrenset mot krysset Lunnstadmyrvegen x Midtåsvegen. Mot vest følger plangrensa eiendomsgrense av gnr./bnr.: 155/320, 155/194 og 155/319.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av området til en helårsdestinasjon og knutepunkt i Hafjell. Det planlegges hotell (ca. 100 rom) med konferansedel, forretninger, samt leiligheter (fritidsformål) mm. Deler av opparbeidet parkeringsplass foreslås omregulert til byggeområde med parkering integrert i/ under bebyggelsen (p-kjeller). Del av Lunnstadmyrvegen foreslås videre sideforskjøvet mot øst i et parti forbi utbyggingssonen.

Planforslaget utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 legges planprogrammet ut til offentlig ettersyn i 6 uker.