• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Gutubakken


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 23. august 2018
  • Frist: 21. september 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gutubakken Nord beliggende på Sjusjøen.

Hensikt

Hovedintensjonen med planarbeidet er regulering av fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Det skal også settes av arealer til friluftsliv med stier og skiløyper.

Planområdet er ca 400 daa stort og skal deles opp i flere byggeområder der det skal legges til rette for både konsentrert og frittliggende fritidsbebyggelse.