• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

FB3 HÁBATJARVI - VARESEL OM OPPSTART


Beskrivelse av sak
  • Troms og Finnmark
  • Kautokeino
  • Opprettet: 6. mai 2022
  • Frist: 10. juni 2022

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeidet med ny detaljreguleringsplan for FB3 Hábatjarvi, Kautokeino kommune.

 

Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbygger Altahøyden Utbygging AS

 

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å utvikle areal benevnt FB3 Hábatjarvi kommuneplan for Kautokeino til frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Innenfor planområdet ligger det dag enkelte hytter og planen er en fortetting av eksisterende hyttefelt. Reguleringsplanen legger i hovedtrekk opp til å følge kommuneplanen for området.  

Prosjektet vil bla omfatte:

-          Nye områder for inntil 10 nye tomter for frittliggende fritidsboliger

-          Parkering ved E45 med mulighet for felles garasje for ATV/snøscooter

-          Gode løsninger for infrastruktur

-          Hensyn til eksisterende friluftsområder/turdrag

Områdets byggeskikk vil i stor grad bevares, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger.

Temaer som landskap, plassering av tomter, nabobebyggelse, vann og avløp og samfunnssikkerhet vil vektlegges i planarbeidet.