• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Fåvang Næringspark- varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 31. mars 2022
  • Frist: 4. mai 2022

 

I  henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Fåvang næringspark i Ringebu kommune. Samtidig som varsel om oppstart av planarbeidet, varsles også oppstart av utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med tiltakshaver Stenumgård Bygg AS.

HENSIKT

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av industri, næring og storhandel innenfor område 1.5 langs Industrivegen på Fåvang. Tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan vedtatt av Ringebu kommunestyre 19.09.2018, saksnr. 059/18. I sammenheng med utvikling av næringseiendommen legges det også til rette for god infrastruktur. Det planlegges for elementfabrikk, lager og kontorlokaler i den øvrige delen av området med en litt mer fleksibel form for industribebyggelse på den nedre delen av planområdet. Det skal legges vei, vann og avløp inn til området etter Ringebu kommune sine normer. Utbyggingsvolum og byggehøyder vil følge de gjeldende bestemmelsene i tilgrensede reguleringsplaner med eventuelle nødvendige justeringer.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Forslagstiller har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger for temaet total bygningsmasse. Bygningsmassen som planlegges for området (målt i BRA) overstiger ikke 15 0000 m2 og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning og planprogram jf. forskrift om konsekvensutredning §6 første ledd bokstav b, og vedlegg 1 punkt 24.

 

Temaer som skal konsekvensutredes med kjent kunnskap ved utarbeidelsen av reguleringsplanen er:

• Overvann og avrenning til bekker

• Omdisponering av matjord/dyrket mark

• Konsekvenser av grunnforurensning i forbindelse med omdisponering til næringsareal.

 

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er satt til 04.05.2022

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til: Areal+ AS v/Anders Kampenhøy Epost: anders.kampenhoy@arealpluss.no med kopi til Ringebu kommune, post@ringebu.kommune.no Eller ved post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer.

Etter at uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuelt innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde bla. tiltenkte arealformål, utnyttingsgrad og byggehøyder. Når planforslaget er sendt inn til kommunen for behandling, vil administrasjonen legge fram vedtak i utvalg for plan og teknisk. Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Kommunen og forslagstiller vil ta stilling til alle innkommende merknader etter offentlig ettersyn før det fattes vedtak i saken. Dette er et varsel om at planarbeidet er startet opp.

Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert innarbeidet i reguleringsplanen før/under kommunens behandling av saken.

Kart og varslingsdokumenter samt andre relevante dokumenter er tilgjengelige på www.arealpluss.no under ettersyn og varsling.

 

 

Med vennlig hilsen

Anders Kampenhøy

Arealplanlegger

Tlf: 47 65 83 73

Epost: anders.kampenhoy@arealpluss.no