• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Fatrudvegen


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 4. juli 2022
  • Frist: 6. september 2022

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fautrudvegen i Nord-Aurdal.  Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Sigurd Onstad.   

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. En utvikling med tomannsboliger kan være aktuelt.

Planområdet

Planområdet ligger i ei sør-vestvendt li ca. 1,3 kilometer (kjøreavstand) fra Aurdal sentrum.

Planområdet omfatter følgende eiendommer: gnr./bnr. 95/33 og 96/96. Planavgrensningen inkluderer frisiktsone langs Fautrudvegen.

Den øverste delen av planområdet planlegges ikke utviklet med boligbebyggelse, men er inkludert i planområdet for eventuelt å kunne utføre eventuelle tiltak mot flom. Som en innledende del av planarbeidet er det utarbeidet en flomfarevurdering for planområdet. Rapporten er lagt ved som eget vedlegg til oppstartsvarselet.