• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Fange Fjelltak


Beskrivelse av sak
  • Viken
  • Aremark
  • Opprettet: 16. november 2021
  • Frist: 16. november 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fange fjelltak. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Nils Håkon Sandtorp.

Bakgrunn

Det har tidligere vært fremmet forslag om reguleringsplan for Fange fjelltak (2012-13). Dette planforslaget ble stilt i bero etter innsigelser fremmet med bakgrunn i at forslaget til reguleringsplan ikke var i tråd med gjeldende kommuneplan, samt at det manglet vurderinger av enkelte tema. Arealet var den gang ikke avsatt i kommuneplan, og det ble i forbindelse med planarbeidet utarbeidet et planprogram.

Planområdet er nå avsatt til råstoffutvinning i den nylige vedtatte arealdelen i kommuneplan (18.02.2021), og arbeidet med en detaljregulering av området tas opp på nytt.