• Ettersyn bilde
  Ettersyn og varsling
  Oversikt over saker

Varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for Danebu Panorama i Nord Aurdal Kommune


Beskrivelse av sak
 • Innlandet
 • Nord-Aurdal
 • Danebu
 • Opprettet: 11. februar 2020
 • Frist: 20. mars 2020

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, og iht. § 12-9 varsles
offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Danebu Panorama, PlanID 3451DR272.
Det blir samtidig varslet om oppstart av utbyggingsavtale, jf. plan- og bygningsloven kapittel 17.
Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Danebu AS.


HENSIKT

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til fritidsbebyggelse - konsentrert, parkering og
grønnstruktur / turvei og løypenett.

 • Det planlegges noe fortetting av regulerte byggeområder, i form av nye konsentrerte (fritidsleiligheter) og frittliggende fritidsbebyggelse.
 • Tilrettelegging for turistrettet næring.
 • Eksisterende skiløype forbedres og reguleres som opparbeidet. Det forventes noen justeringer av eksisterende traseer. Planfrie kryssløsninger vurderes videre i planarbeidet.
 • Nye aktivitetsarealer

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for uttalelser er 20. mars 2020.
Når uttalelser fra høringsinstansene er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet i planprogrammet, og
dokumentet vil bli lagt frem for fastsetting i kommunen. Utbygger vil sende ut informasjon om prosjektet til alle velforeningene, og vil invitere velforeningene til informasjonsmøte i planprosessen.

I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til offentlig
ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til
reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før
kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.


Innspill til planarbeidet sendes:
Areal+ AS v. Olav Talle på e-post: olav.talle@arealpluss.no, ev. per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609
Lillehammer.


Kopi sendes Nord-Aurdal kommune: nak@nord-aurdal.kommune.no
Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Nord-Aurdal kommune og hos Areal+ AS:
www.arealpluss.no.


Med vennlig hilsen
(sign.)

Olav Talle
Arealplanlegger