• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Egger


Beskrivelse av sak
  • Akershus
  • Eidsvoll
  • Egger
  • Opprettet: 23. oktober 2018
  • Frist: 18. november 2018

Iht. til PBL § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Egger boligfelt i Eidsvoll kommune.

Hensikten med planarbeidet er å regulere rammer for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse for boliger (BYA=35-50%), adkomstveg fra Holstangen, parkering, grønnstruktur og LNFR.