Jørstadmoen skole og Jorekstad
Jørstadmoen og Jorekstad- Lillehammer, Oppland :: Ansvarlig: HI

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Jørstadmoen skole og Jorekstad, Lillehammer Kommune
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Jørstadmoen skole og Jorekstad. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av eiendomsavdelingen i Lillehammer kommune.

Hensikt og planavgrensning
Jørstadmoen skole utvides i løpet av høsten 2017, og det må etableres en helhetlig trafikk- og parkeringsløsning både for skolen og Jorekstad. Ansattparkering og nye parkeringsarealer for Jorekstad planlegges etablert øst for Jørstadmovegen (FV 253). Gode forbindelseslinjer, endring/ etablering av busstopp, trygge krysningspunkt og gode løsninger for levering/ henting av barn vil være en viktig del av planarbeidet.

Planstatus
Kommuneplan (2011-2024)
Planområdet er i kommuneplan avsatt til friområde, offentlig eller privat tjenesteyting og LNF.
Konsekvensutredning
Deler av arealet under faresone til høyspentlinje er avsatt som LNF i kommuneplan. Arealet har ikke vært dyrket på mange år og matjorda er fjernet. Arealet og vurderes å ha lav verdi som landbruksjord. Lillehammer kommune har vurdert planforslaget etter gjeldende forskrift om konsekvensutredning, og det er konkludert med at KU ikke er nødvendig i dette planarbeidet.

Reguleringsplan
Planområdet berører følgende reguleringsplaner:
- Detaljregulering for del av Jørstadmoen nord (2017)
- Jørstadmoen nord (1992)
Plangrensa omfatter hele planområdet for nylig vedtatt «Detaljregulering for del av Jørstadmoen nord». Denne planen vil bli erstattet når den nye planen vedtas.

Medvirkning
God medvirkning er spesielt viktig i dette planarbeidet. Det vil bli arrangert åpent plankontor på Jørstadmoen skole 21.11.17. Alle som ønsker det kan komme innom med spørsmål og innspill. Det vil bli lagt frem en foreløpig skisse til løsning på det åpne plankontoret.

Åpent plankontor
Sted: Jørstadmoen skole, inngang mot Joker
Tid: Tirsdag 21. november kl. 15:00-18:00

Planprosess
Oppstartsmøte ble avholdt 29.08.17 og 21.09.17.
Frist for uttalelser til planarbeidet er 1. desember 2017. Frist for å komme med innspill er romslig for å kunne gi deltagerne på åpent plankontor mulighet til å komme med innspill. Offentlige høringsinstanser oppfordres til å sende inn sine innspill så raskt som mulig.
Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes Areal+ AS v/ Hege Ingul; hege@arealpluss.no, tlf. 41 85 13 31, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Lillehammer kommune, postmottak@lillehammer.kommune.no
I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.