• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Rustand


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 2. januar 2019
  • Frist: 31. januar 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring mht fortetting av godkjent reguleringsplan for Rustand av 22.09.2005, k.sak 52/05, samt en utvidelse mot nordøst og sørvest innen eiendommen. Arbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av grunneier Robert Rustand i samarbeid med Roger Rustand.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av ny frittliggende fritidsbebyggelse, oppgradering av vegnett, hoved skiløype / stamløype, grøntstruktur og friluftsområder/LNF-områder, samt skogbruk. Planmateriale er tilgjengelig på hjemmesiden til Areal+ og Flesberg kommune. Planforslag vil også sendes ut på offentlig ettersyn av Flesberg kommune, våren 2019.