• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Lie-Åsland på Søndre Blefjell


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 9. januar 2019
  • Frist: 8. februar 2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med å utarbeide detaljreguleringsplan for hytteområdet på del av g/bnr. 17/8 innen eiendommen. Arbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av grunneier Roger Rustand.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av ny frittliggende fritidsbebyggelse, oppgradering av vegnett, hoved skiløype, grøntstruktur og friluftsområder/LNF-områder, samt skogbruk. Planmateriale er tilgjengelig på hjemmesiden til Areal+ og Flesberg kommune. Planforslag vil også sendes ut på offentlig ettersyn av Flesberg kommune, våren 2019.