• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Åsland


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 8. august 2018
  • Frist: 8. august 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring mht fortetting av godkjent reguleringsplan av 04.11.2010, k.sak 48/10, med revisjon av 26.06.2014. Arbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av grunneiere Roger Rustand og Gunn Hege Huslende. Planområdet er vist på kart under med sort stiplet linje.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av ny frittliggende fritidsbebyggelse, oppgradering av vegnett, hoved skiløype / stamløype, grøntstruktur og friluftsområder/LNF-områder, massetak (uttak av stein og grus), samt skogbruk. Planmateriale er tilgjengelig på hjemmesiden til Areal+ og Flesberg kommune. Plan-forslag vil også sendes ut på offentlig ettersyn av Flesberg kommune, senhøsten 2018.

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes Areal+